หลักสูตรระยะสั้น เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการคลินิกความงาม

by | Jan 18, 2023 | กิจกรรม | 0 comments

(หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน)

โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ


1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม
2. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติการ การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนธุรกิจ
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารธุรกิจคลินิกเสริมความงามได้ดียิ่งขี้น เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

1.โอกาสสำหรับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

 • ภาพรวมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
 • สภาวะผู้ซื้อ คู่แข่ง และ ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
 • การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
 • การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Problem Fit)
 • การเสนอทางเลือกและการตอบสนองความต้องการลูกค้า (Choices and Solution)

2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

 • การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และ การทำ SWOT Analysis
 • การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะยาว
 • กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ

3.การวางแผนการตลาดบริการสำหรับผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม

 • การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางตำแหน่งตราสินค้า
 • การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ เป้าหมายทางการตลาด
 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์คลินิกเสริมความงาม
 • การเลือกเครื่องมือแพทย์ เครื่องทรีตเมนต์ ตัวยา เพื่อสร้างเป็นบริการของคลินิกเสริมความงาม
 • กลยุทธ์การตั้งราคาให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันในตลาดได้
 • ช่องทางการจัดจำหน่าย
 • การสื่อสารการตลาดในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
 • พนักงานผู้ให้บริการ และ คุณภาพการบริการ
 • กระบวนการให้บริการให้คลินิกเสริมความงามในภาพรวม
 • ลักษณะทางกายภาพที่ดีของคลินิกเสริมความงาม

4.การวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม

 • การเลือกทำเลที่ตั้ง
 • การวางแผนผังในคลินิกเสริมความงาม และ การออกแบบตกแต่งคลินิกเสริมความงาม
 • การขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และ การขออนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล
 • การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง
 • การจัดทำขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
 • ระบบบริหารจัดการคลินิกเสริมความงาม ( POS )

5.การวางแผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม

 • โครงสร้างทีมงานคลินิกเสริมความงาม
 • บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติพนักงาน
 • เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของพนักงาน
 • การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน
 • การประเมินผลการทำงาน

6.การวางแผนระบบบัญชี ภาษี และการบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม

 • ประมาณการเงินลงทุน / แหล่งที่มาของเงินทุน
 • การคำนวณต้นทุนต่อบริการ
 • ประมาณการรายได้
 • ประมาณการงบกำไรขาดทุน
 • ประมาณการงบกระแสเงินสด
 • วิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial Feasibility)
 • การวางแผนภาษีสำหรับคลินิกเสริมความงาม

7.การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง

 • การระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ (ด้านการตลาด / ด้านการเงินและสภาพคล่อง / ด้านการดำเนินการ ฯลฯ )
 • การประเมินความเสี่ยง
 • การวางแผนรับมือความเสี่ยง
 • การลงมือทำ ติดตามและควบคุม

8.คลินิกธุรกิจ

 • ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจคลินิกเสริมความงาม โดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย และ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมุ่งเน้นในแนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร และที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจาก คณะการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ระยะเวลาการรับสมัคร และวันที่จัดอบรม

รุ่นที่ระยะเวลาการรับสมัครวันที่อบรม
11 ธันวาคม 2565 ถึง 19 มีนาคม 25661-2 เมษายน 2566
21 เมษายน  ถึง 23 กรกฎาคม 25665-6 สิงหาคม 2566
31 สิงหาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 256625-26 พฤศจิกายน 2566

*** อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์  เวลา  09.00 – 17.00 น. ***

จำนวนผู้เข้าอบรม

         จำกัดจำนวน 30 ท่าน

*** หากมีผู้สมัครเข้าอบรม น้อยกว่า 20 ท่าน ณ วันปิดรับสมัคร ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรมเป็นรุ่นถัดไป โดยทางผู้จัดจะแจ้งให้กับผู้สมัครทุกคนทราบ ภายใน 3 วัน หลังจากวันปิดรับสมัคร ***

สถานที่อบรม

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น ชั้น7 เลขที่ 511 ถนนกำแพงเพชร2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ค่าธรรมเนียมการอบรม

จำนวน 14 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 19,900  บาท ประกอบด้วย
– เอกสารประกอบการบรรยาย
– ค่ากระเป๋าเอกสาร
– อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ตลอดการอบรม
*** กรณีเข้าอบรมเป็นคู่ คิดค่าใช้จ่ายท่านละ 17,900 บาท ***

*** จองสิทธิ์เข้าอบรม ชำระ 50% และส่วนที่เหลือชำระก่อนวันอบรม 7 วัน ***

 *** กรณีแจ้งยกเลิกล่วงหน้า หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 7 วัน จะคืนเงินให้ 100% แต่หากแจ้งน้อยกว่า 7 วัน จะถูกหักค่าดำเนินการ 50% จากยอดเงินที่ชำระมาแล้วทั้งหมด และทำการคืนส่วนที่เหลือให้ลูกค้า ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันฝึกอบรมด๊อกเตอร์คอสเมติกส์

https://www.facebook.com/DrCosmeticsBlog

www.doctorcosmetics.com

Line OA : @drcosmetics

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์ส Basic Aesthetic Procedure

คอร์ส Basic Aesthetic Procedure

คุณหมอที่ไม่เคยเรียนมาก่อน สามารถเริ่มต้นเรียนจากคอร์ส Basic Aesthetic Procedure ฝึกวิเคราะห์รูปหน้า ตำแหน่งใดต้องระวัง ตำแหน่งใดต้องวิเคราะห์เป็นพิเศษ...

read more
Exclusive Private Class

Exclusive Private Class

นี่คือ Exclusive Private Class #คอร์สเลเซอร์ * ที่คุณหมอจะได้ Hands on 1 : 1 กับ Subject จริง อัดแน่นด้วยภาคทฤษฎี ตามด้วยภาคปฎิบัติอย่างละเอียดทุกเครื่องมือ เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์...

read more
เปิดรับสมัคร #คอร์สอบรมพิเศษสำหรับแพทย์

เปิดรับสมัคร #คอร์สอบรมพิเศษสำหรับแพทย์

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! #คอร์สอบรมพิเศษสำหรับแพทย์ ทางสถาบัน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาชีพในแวดวง #การแพทย์ความงาม จึงขอเชิญชวนแพทย์ที่มีความสนใจ อัพสกิว เสริมความรู้ หรือ...

read more

Get Started

พร้อมหรือยังที่ก้าวไปด้วยกัน

phone

089-944-1346

EMAIL

callcenterdr@gmail.com