หลักสูตรระยะสั้น เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการคลินิกความงาม

by | Jan 18, 2023 | กิจกรรม | 0 comments

(หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน)

โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ


1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม
2. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติการ การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนธุรกิจ
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารธุรกิจคลินิกเสริมความงามได้ดียิ่งขี้น เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

1.โอกาสสำหรับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

 • ภาพรวมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
 • สภาวะผู้ซื้อ คู่แข่ง และ ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
 • การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
 • การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Problem Fit)
 • การเสนอทางเลือกและการตอบสนองความต้องการลูกค้า (Choices and Solution)

2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

 • การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และ การทำ SWOT Analysis
 • การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะยาว
 • กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ

3.การวางแผนการตลาดบริการสำหรับผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม

 • การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางตำแหน่งตราสินค้า
 • การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ เป้าหมายทางการตลาด
 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์คลินิกเสริมความงาม
 • การเลือกเครื่องมือแพทย์ เครื่องทรีตเมนต์ ตัวยา เพื่อสร้างเป็นบริการของคลินิกเสริมความงาม
 • กลยุทธ์การตั้งราคาให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันในตลาดได้
 • ช่องทางการจัดจำหน่าย
 • การสื่อสารการตลาดในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
 • พนักงานผู้ให้บริการ และ คุณภาพการบริการ
 • กระบวนการให้บริการให้คลินิกเสริมความงามในภาพรวม
 • ลักษณะทางกายภาพที่ดีของคลินิกเสริมความงาม

4.การวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม

 • การเลือกทำเลที่ตั้ง
 • การวางแผนผังในคลินิกเสริมความงาม และ การออกแบบตกแต่งคลินิกเสริมความงาม
 • การขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และ การขออนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล
 • การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง
 • การจัดทำขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
 • ระบบบริหารจัดการคลินิกเสริมความงาม ( POS )

5.การวางแผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม

 • โครงสร้างทีมงานคลินิกเสริมความงาม
 • บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติพนักงาน
 • เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของพนักงาน
 • การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน
 • การประเมินผลการทำงาน

6.การวางแผนระบบบัญชี ภาษี และการบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม

 • ประมาณการเงินลงทุน / แหล่งที่มาของเงินทุน
 • การคำนวณต้นทุนต่อบริการ
 • ประมาณการรายได้
 • ประมาณการงบกำไรขาดทุน
 • ประมาณการงบกระแสเงินสด
 • วิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial Feasibility)
 • การวางแผนภาษีสำหรับคลินิกเสริมความงาม

7.การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง

 • การระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ (ด้านการตลาด / ด้านการเงินและสภาพคล่อง / ด้านการดำเนินการ ฯลฯ )
 • การประเมินความเสี่ยง
 • การวางแผนรับมือความเสี่ยง
 • การลงมือทำ ติดตามและควบคุม

8.คลินิกธุรกิจ

 • ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจคลินิกเสริมความงาม โดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย และ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมุ่งเน้นในแนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

วิทยากร

ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร และที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และรับวุฒิบัตรจาก คณะการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ระยะเวลาการรับสมัคร และวันที่จัดอบรม

รุ่นที่ระยะเวลาการรับสมัครวันที่อบรม
11 ธันวาคม 2565 ถึง 19 มีนาคม 25661-2 เมษายน 2566
21 เมษายน  ถึง 23 กรกฎาคม 25665-6 สิงหาคม 2566
31 สิงหาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 256625-26 พฤศจิกายน 2566

*** อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์  เวลา  09.00 – 17.00 น. ***

จำนวนผู้เข้าอบรม

         จำกัดจำนวน 30 ท่าน

*** หากมีผู้สมัครเข้าอบรม น้อยกว่า 20 ท่าน ณ วันปิดรับสมัคร ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรมเป็นรุ่นถัดไป โดยทางผู้จัดจะแจ้งให้กับผู้สมัครทุกคนทราบ ภายใน 3 วัน หลังจากวันปิดรับสมัคร ***

สถานที่อบรม

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น ชั้น7 เลขที่ 511 ถนนกำแพงเพชร2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ค่าธรรมเนียมการอบรม

จำนวน 14 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 19,900  บาท ประกอบด้วย
– เอกสารประกอบการบรรยาย
– ค่ากระเป๋าเอกสาร
– อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ตลอดการอบรม
*** กรณีเข้าอบรมเป็นคู่ คิดค่าใช้จ่ายท่านละ 17,900 บาท ***

*** จองสิทธิ์เข้าอบรม ชำระ 50% และส่วนที่เหลือชำระก่อนวันอบรม 7 วัน ***

 *** กรณีแจ้งยกเลิกล่วงหน้า หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 7 วัน จะคืนเงินให้ 100% แต่หากแจ้งน้อยกว่า 7 วัน จะถูกหักค่าดำเนินการ 50% จากยอดเงินที่ชำระมาแล้วทั้งหมด และทำการคืนส่วนที่เหลือให้ลูกค้า ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันฝึกอบรมด๊อกเตอร์คอสเมติกส์

https://www.facebook.com/DrCosmeticsBlog

www.doctorcosmetics.com

Line OA : @drcosmetics

บทความที่เกี่ยวข้อง

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Get Started

พร้อมหรือยังที่ก้าวไปด้วยกัน

phone

089-944-1346

EMAIL

callcenterdr@gmail.com