Doctor Cosmetics

“ด๊อกเตอร์คอสเมติกส์” Excellent Aesthetic training Center สถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงาม ที่ปรึกษาธุรกิจ เเละนวัตกรรมทางการเเพทย์ แบบครบวงจร

About

เรื่องราว

Doctor Cosmetics 

Excellent Aesthetic training Center

ถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงามด็อกเตอร์ คอสเมติกส์ (Doctor Cosmetics Center) ให้บริการฝึกอบรมธุรกิจด้านความงาม โดยมีแพทย์ และ บุคลากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจความงาม  พร้อมเป็นที่ปรึกษา  จัดฝึกอบรมบุคลากร ออกแบบคอนเซ็บคลินิกความงาม และ วางระบบ สำหรับท่านที่สนใจ เปิดศูนย์ความงาม หรือ คลินิกความงาม

.

พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ ของเรา

พันธกิจของเรา

1. ผลิตบุคลากรด้านความงามที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของสถานบริการความงาม
โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
2. ผสมองค์ความรู้เชิงวิชาการ เน้นความปลอดภัยต่อประชาชน และ ความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในการดำเนินธรุกิจได้ประสบผลสำเร็จ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานบริการความงาม และ
คุณค่าต่อสังคมอยางยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของเรา

“สร้างสถานบริการความงามที่ได้มาตรฐาน และ บุคลากรด้านความงาม ที่มี
คุณภาพ “

Values

R

ได้รับความรู้ความเข้าใจ จากประสบการณ์จริงผู้สอน กว่า 15 ปี ที่สามารถนำไปประยุกต์ในธุรกิจได้จริง

R

มีทีมแพทย์ที่จะให้คำปรึกษา

R

มีการอบรมในเรื่องของแผนการดำเนินธุรกิจ

R

ที่เดียวจบพร้อมเปิดได้เลย

Team

ทีมหลักของ “ด๊อกเตอร์คอสเมติกส์”

ผู้อำนวยการ นิรันดร์ พรหมผลิน

business consultant

 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจความงามและด้านการตลาด
 • วิทยากรพิเศษโครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม NEC
 • วิทยากรฝึกอบรมแพทย์ และ ผู้ประกอบการ ของสถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงามด็อกเตอร์ คอสเมติกส์

  แพทย์หญิง ญาณปภา พรหมผลิน

  Cosmetic Dermatology

  • จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
  • จบหลักสูตรอบรมด้านผิวหนังความงาม ( Cosmetic Dermatology )
  • ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ประจำคลินิกความงาม
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านผิวหนังความงามมากว่า 16 ปี
  • วิทยากรพิเศษโครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม NEC
  • วิทยากรฝึกอบรมแพทย์ และ ผู้ประกอบการ ของสถาบันฝึกอบรมธุรกิจความงามด็อกเตอร์ คอสเมติกส์

  “”Team

  ทีมแพทย์ด็อกเตอร์คอสเมติกส์

  อาจารย์ญาณปภา พรหมผลิน
  อาจารย์ศุภฤกษ์ กมลวัทธ์
  อาจารย์ญาณปภา พรหมผลิน

  Get Started

  พร้อมหรือยังที่ก้าวไปด้วยกัน

  phone

  089-944-1346

  EMAIL

  callcenterdr@gmail.com