หลักสูตรระยะสั้น เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการคลินิกความงาม

หลักสูตรระยะสั้น เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการคลินิกความงาม

(หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน) โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงาม2. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติการ การเงิน...