คอร์สฝึกอบรมความรู้ พนักงานหัตถการ

1. ความรู้ด้านความงาม โดยแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ
 •  ความรู้พื้นฐาน ทางกายวิภาค สรีระวิทยาด้านผิวหนังและทฤษฎีความงามตามหลักวิชาการ
 • ความแตกต่างของสภาพผิวในแต่ละบุคคล
 • การดูแลผิวพรรณแต่ละประเภทผิว
 • ปัญหาต่างๆด้านความงามที่พบบ่อย และวิธีการแก้ไข
 • ความหมายและความแตกต่างของยา , เครื่องสำอาง และเวชสำอาง
 •  เทคโนโลยีด้านความงามจากอดีตถึงปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • เครื่องมือและหลักการต่างๆในการแก้ไขปัญหาผิวด้านความงาม
 • โรคผิวหนังที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันและโรคที่ควรหลีกเลี่ยง ต้องระวังในการทำ treatment ความงาม
 • การตรวจวิเคราะห์สภาพผิวและฝึกปฏิบัติ
2. ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โดยผู้เชี่ยวชาญความงาม
 •  สำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเวชสำอางเดอร์มิเนต
 • สำหรับผู้ที่สนใจสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
3. ความรู้เกี่ยวกับหัตถการทรีทเมนต์ชนิดต่างๆ และ ภาคปฏิบัติ พร้อมสอบประเมิน ได้แก่
 • ขั้นตอนการทำความสะอาดผิว
 • ขั้นตอนการกดสิว
 • ขั้นตอนการทำทรีทเมนต์มาส์กผิว
 • ขั้นตอนการทำเอเอชเอ ทรีทเมนต์
 • ขั้นตอนการขัดหน้า นวดหน้า
 • ขั้นตอนการใช้เครื่องไอออนโต
 • ขั้นตอนการใช้เครื่องโฟโน
 • ขั้นตอนการใช้เครื่องกรอผิว
 • ขั้นตอนการใช้เครื่องอีเล็คโตรฟอริซิส
 • ขั้นตอนการใช้เครื่องยกกระชับผิว
4. ความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจความงาม ในช่วงการ StartUp Businees
 • การวางแผนธุรกิจโดยใช้เครื่องมือ Businees Canvas
 • การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และโซเชี่ยลมีเดียมาใช้ในธุรกิจ
 • ป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้ ฟรี ในช่วงการก่อตั้งธุรกิจ

งบประมาณคอร์สฝึกอบรมพนักงาน :  60,000 บาท ระยะเวลา 7 วัน ( 3 ท่าน )

 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญความงาม และ พนักงานตำแหน่งทำหัตถการ

วิทยากร

 • คุณนิรันดร์ พรหมผลิน ผู้อำนวยการศูนย์ด็อกเตอร์คอสติกส์
 • พ.ญ.ญาณปภา คุณหมออรไลน์ แพทย์ด้านผิวพรรณความงาม
 • คุณทัศนีย์ ภูโต ผู้เชี่ยวชาญทรีทเมนต์ความงาม

สิ่งที่ได้รับ

ผู้เชี่ยวชาญความงาม :  สามารถตรวจสภาพผิว และให้คำแนะนำในการดูแลผิว แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ และ เลือกโปรแกรมทรีทเมนต์ที่เหมาะกับสภาพผิวของลูกค้าได้

พนักงานหัตถการ : สามารถปฎิบัติงานได้ถูกต้อง พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม ขณะดูเเลลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน LINE